Febelrail


-> Wat is Febelrail ?

Een aantal enthousiaste vertegenwoordigers van Belgische treinverenigingen stichtten in 1982 een nationale federatie. Het doel was op zich eigenlijk heel eenvoudig: de samenwerking tussen de verenigingen en 'de trein' in het algemeen te promoten. Een dertigtal verenigingen zijn op dit ogenblik lid van Febelrail.

Structuur en werking van de vzw Febelrail:

Het dagelijks bestuur

De statuten voorzien vier personen: een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. Twee van deze personen zijn franstalig, twee nederlandstalig en bovendien moeten voorzitter en ondervoorzitter tot een verschillend taalregime behoren. Hun functies wisselen jaarlijks om. In de praktijk zijn alle bestuurders minstens tweetalig! De taalpariteit wordt hier bijgevolg gerespecteerd en iedereen kan met zijn vragen steeds in zijn taal bij het bestuur terecht. Jaarlijks, begin maart, vindt de statutaire Algemene Vergadering plaats. Op dit ogenblik zijn Jef Van Olmen, Claude van den Hove, Luc Blommaerts en Raymond Duquenne de bestuursleden van Febelrail. Claude is spijtig genoeg overleden op 14 februari 2021; tijdens de volgende Algemene Vergadering zal een nieuw bestuurslid moet verkozen worden.

De agendacommissie

Deze commissie wordt geleid door Jef Van Olmen en zorgt voor de verspreiding van het belangrijkste nieuws van de aangesloten verenigingen (publicaties, excursies, expo’s, enz.). De papieren versie van de Febelrail Agenda hield einde 2006 op te bestaan, na 106 nummers en 26 jaar! Hij werd vervangen door een (bijna) maandelijkse mailing. Geef ons uw email-adres door en voortaan ontvangt u ook - volledig gratis! – al het nieuws over de activiteiten van de aangesloten verenigingen. De commissie zorgt er ook voor dat de Febelrail-website (www.febelrail.be) geregeld wordt bijgewerkt; de webmaster van Febelrail is Eric Binamé.

De museumlijncommissie

Onder ‘museumlijn’ verstaan we de uitbating van officieel gesloten spoorlijnen voor toeristische doeleinden door privé-verenigingen). Onder voorzitterschap van Rik de Gruyter en Raymond Duquenne zorgt deze commissie voor de onderlinge uitwisseling van informatie en de samenwerking van de Belgische museumlijnen op allerlei domeinen. De commissie vertegenwoordigt Febelrail bij contacten met diverse ministeries, overheidsdiensten, de NMBS, enzovoort, en zet zich in voor de verdediging van de belangen van de museumlijnen. De commissie vertegenwoordigt Febelrail bij de Europese overkoepelende federatie FEDECRAIL (www.fedecrail.org).

De modelbouwcommissie

De commissie heeft als doel de modelspoorhobby te promoten. Ze streeft ernaar om de fabrikanten ertoe te bewegen om Belgische treinmodellen te realiseren. Elk jaar wordt het "Model van het Jaar" gekozen, een beoordeling van de nieuwe miniatuurtreinmodellen naar Belgisch voorbeeld. De commissie wordt geleid door Guy Bridoux en Philippe Callaert

De commissie is actief in de schoot van de Europese overkoepelde federatie MOROP (www.morop.org), en werkt mee aan de redactie en de bijwerking van de befaamde NEM-normen. Deze normen maken het o.a. mogelijk om koppelingen en assen eenvoudig te verwisselen, zodat modellen van verschillende merken samen op een modelspoorbaan kunnen ingezet worden.